گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۰


با دل گفتم ز دیگران بیش مباش
رو مرهم ریش باش چون نیش مباش
خواهی که ز هیچکس به تو بد نرسد
بدگوی و بدآموز و بداندیش مباش