گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۱


با پیر خرد نهفته میگویم دوش
کز من سخن از سر جهان هیچ مپوش
نرمک نرمک مرا همی گفت بگوش
کین دیدنیست گفتنی نیست خموش