گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۲


با ما چه نه‌ای مشو رفیق اوباش
کاول قدمت دمند و آخر پرخاش
گل باش و بهر سخن که خواهی میخند
مرد سره باش و هرکجا خواهی باش