گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۴


بر دل چو شکفته گشت اسرار غمش
ندهم به گل همه جهان خار غمش
بایست سوی جهان فانی گردیم
زین پس رخ ما زرد و دیوار غمش