گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۶


بیچاره دل سوختهٔ محنت کش
در آتش عشق تو همی سوزد خوش
عشقت به من سوخته دل گرم افتاد
آری همه در سوخته افتد آتش