گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۷


پیوسته مرید حق شو و باقی باش
مستغرق عشق و شور و مشتاقی باش
چون باده بجوش در خم قالب خویش
وانگاه به خود حریف و هم ساقی باش