گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۸


تا بتوانی تو جامهٔ عشق مپوش
چون پوشیدی ز هر بلائی مخروش
در جامه همی سوز و همی باش خموش
کاخر ز پس نیش بود روزی نوش