گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۲۹


تا در نزنی بهر چه داری آتش
هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش
عیاران را ز آتش آمد مفرش
عیار نه‌ای ز عاشقان پا درکش