گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۰


جان جانی بیا میان جان باش
چون عقل و خرد تاج سر مردان باش
تو دولت و بخت همه ای در دو جهان
چون دولت و بخت دو جهان گردانباش