گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۳


دانم که برای ما نخفتی همه دوش
بر صفهٔ سرد با یکی بالاپوش
آن نیز فراموش نگردد ما را
ای بوده عزیزتر تو از دیده و گوش