گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۴


در انجمنی نشسته دیدم دوشش
نتوانستم گرفت در آغوشش
رخ را به بهانه بر رخش بنهادم
یعنی که حدیث میکنم در گوشش