گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۳۵


در حلقهٔ مستان تو ای دلبر دوش
میخانه درون کشیدم از خم سر جوش
بر یاد تو کاس و طاس تا وقت سحر
میخوردم و میزدم همی دوش خروش