گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۴۳


کاری کردم نگاه نکردم پس و پیش
آنرا که چنان کند چنین آید پیش
آندم که قضا مکر کند ای درویش
در خانه گریزد خرد دوراندیش