گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۴۶


گفتم چشمم گفت که جیحون کنمش
گفتم که دلم گفت که پر خون کنمش
گفتم که تنم گفت در این روزی چند
رسوا کنم وز شهر بیرون کنمش