گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۴۹


عشقست زهر چه آن نشاید مانع
گر عشق نبودی، ننمودی صانع
دانی که حروف عشق را معنی چیست
عین عابد و شین شاکر و قافست قانع