گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۰


عاشق گردد بگرد اطلال و ربوع
زاهد گردد بگرد تسبیح و رکوع
بر نان تند این و آن دیگر بر لب آب
کانرا عطش آمده است و این را غم جوع