گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۱


مهمان توایم ما و مهمان سماع
ای جان معاشران و سلطان سماع
هم بحر حلاوتی و هم کان سماع
آراسته باد از تو میدان سماع