گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۵۲


هر روز بیاید آن سپهدار سماع
چون باد صبا بسوی گلزار سماع
هم طوطی و عندلیب در کار سماع
هم گردد هر درخت پربار سماع