گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۰


امروز طوافست طوافست طواف
دیوانه معافست معافست معاف
نی جنگ و مصافست و مصافست مصاف
وصل است و زفافست زفافست زفاف