گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۱


با زنگی امشب چو شدستی به مصاف
از سینهٔ خود سینهٔ شب را بشکاف
در کعبهٔ عشاق طوافی چو کنی
دریاب که کعبه میکند با تو طواف