گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۳


گویند مرا چند بخندی ز گزاف
کارت همه عشرتست و گفتت همه لاف
ای خصم چو عنکبوت صفرا میباف
سیمرغ طربناک شناسد سر قاف