گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۴


مهمان تو نیست دو سه روز و گزاف
خوان تو گرفته است از قاف به قاف
گر فتنه شود کسی معافست معاف
بر شمع کند همیشه پروانه طواف