گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۵


آن تاق که نیست جفتش اندر آفاق
با بنده بباخت تاق و جفتی به وفاق
پس گفت مرا که تاق خواهی یا جفت
گفتم به تو جفت و از همه عالم تاق