گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۶۷


ای داروی فربهی و جان عاشق
فربه ز خیال تو روان عاشق
شیرین ز دهان تو دهان عاشق
جان بنده‌ات ای جان و جهان عاشق