گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۳


حاشا که شود سینهٔ عاشق غمناک
یا از جز عشق دامنش گردد چاک
حاشا که بخفت عاشقی اندر خاک
پاکست و کجا رود در آن عالم پاک