گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۷۷


با همت بازباش و با کبر پلنگ
زیبا بگه شکار و پیروز به جنگ
کم کن بر عندلیب و طاوس درنگ
کانجا همه آفتست و اینجا همه رنگ