گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۰


می‌گردد این روی جهان رنگ به رنگ
وز پرده همی بیند معشوقهٔ شنگ
این لرزهٔ دلها همه از معشوقیست
کز عشق ویست نه فلک چون مادنگ