گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۴


آواز گرفته است خروشان مینال
زیرا شنواست یار و واقف از حال
آواز خراشان و گلوی خسته
نالان ز زوال خویش در پیش کمال