گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۵


از عقل دلیل آید و از عشق خلیل
این آب حیات دان و آن آب سبیل
در چرخ نیابی تو نشان عاشق
در چرخ درآیی بنشانهای رحیل