گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۶


از من زر و دل خواستی ای مهر گسل
حقا که نه این دارم و نی آن حاصل
زر کو زر کی زر از کجا مفلس و زر
دل کو دل کی دل از کجا عاشق و دل