گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۸


این عشق کمالست و کمالست و کمال
وین نفس خیالست خیالست و خیال
این عشق جلالست و جلالست و جلال
امروز وصالست و وصالست و وصال