گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۸۹


این نکته شنو ز بنده ای نقش چگل
هرچند که راهیست ز دل جانب دل
در چشم تو نیستم تو در چشم منی
تو مردم دیدای و من مردم گل