گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۹۱


جانی دارم لجوج و سرمست و فضول
وانگه یاری لطیف و بیصبر و ملول
از من سوی یار من رسولست خدای
وز یار بسوی من خدایست رسول