گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۹۲


چون آمده‌ای در این بیابان حاصل
چون بیخبران مباش از خود غافل
گامی میزن به قدر طاقت منشین
کاسودهٔ خفته دیر یابد منزل