گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۰۹۷


در عشق نوا جزو زند آنگه کل
در باغ نخست غوره است آنگه مل
اینست دلا قاعده در فصل بهار
در بانگ شود گربه و آنگه بلبل