گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۰


عمری به هوس در تک و تاز آمد دل
تا محرم جان دلنواز آمد دل
در آخر کار رفت و جان پاک بسوخت
انصاف بده که پاکباز آمد دل