گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۲


مردا منشین جز که به پهلوی رجال
خوش باشد آینه به پهلوی صقال
یارب چه طرب دارد جان پهلوی جان
آن سنگ بود فتاده پهلوی سفال