گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۵


هم شاهد دیده‌ای و هم شاهد دل
ای دیده و دل ز نور روی تو خجل
گویند از آن هر دو چه حاصل کردی
جز عشق ز عاشقان چه آید حاصل