گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۶


کاچی سازی که روز برفست و وحل
دانی که ز بهر چیست این رسم و عمل
یعنی که به صورت او نم و تر، میریست
این در معنی نبات و کاچیست و عسل