گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۷


یا من هوب سیدی و اعلی و اجل
یا من انا عبده و ادنی و اقل
حاشاک تملنی و یوشیک تعل
ان لم یکن الوابل بالوصل فطل