گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۰۸


آمد بت خوش عربدهٔ می‌کشیم
بنشست چو یک تنگ شکر در پیشم
در بر بنهاد بر بط و ابریشم
وین پرده همی زد که خوش و بیخویشم