گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۱۱۱


آن خوش سخنان که ما بگفتیم به هم
در دل دارد نهفته این چرخ به خم
یکروز چو باران کند او غمازی
بر روید سر ماز صحن عالم