گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۲


آنکس که به آب دیده‌اش میجویم
در جستن او روان چو آب جویم
امروز به گاه آمد و گفتا که سماع
نگذاشت که من دست نمازی شویم