گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۵


آن وقت آمد که ما به تو پردازیم
مرجان ترا خانهٔ آتش سازیم
تو کان زری میان خاکی پنهان
تا صاف شوی در آتشت اندازیم