گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۱۸


آواز سرافیل طرب میرسدم
از خاک فنا بر آسمان می‌بردم
کس را خبری نیست که بر من چه رسید
زان با خبری که بی‌خبر می‌رسدم