گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۰


از بسکه به نزدیک توام من دورم
وز غایت آمیزش تو مهجورم
وز کثرت پیدا شده‌گی مستورم
وز صحت بسیار چنین رنجورم