گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۱


از بلبل سرمست نوائی شنوم
وز باد سماع دلربائی شنوم
در آب همه خیال یاری بینم
وز گل همه بوی آشنائی شنوم