گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۲


از بهر تو صد بار ملامت بکشم
گر بشکنم این عهد غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفاهای ترا
در دل دارم که تا قیامت بکشم