گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۴


از ثور فلک شیر وفا میدوشم
هرچند که از پنجهٔ او بخروشم
هرچند که دوش حلقه بد در گوشم
امشب به خدا که بهتر است از دوشم