گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۱۲۶


از جوی خوشاب دوست آبی خوردم
خوش کردم و خوش خوردم و خوش آوردم
خود را بر جوش آسیابی کردم
تا آب حیات میرود میگردم